اپلیکیشن زبان انگلیسی سایرا

یک بستر تخصصی بر اساس هوش مصنوعی که با استفاده از تکنیکها و آنالیزهای حرفه ای، به زبان آموزان در جهت رشد و ارتقاء سطح زبان خود کمک میکند.

مشاوره تخصصی

تطبیق زمانی

ترکیب نوآورانه

هدایای آموزشی

لیگ کاربران

آنالیز تخصصی